Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 bất diệt !
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 


THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào tiềm năng phát triển của huyện Lộc Hà?
     Cực kỳ tiềm năng
     Có tiềm năng
     Ý kiến khác
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật

 Quản trị

Lượt truy cập : 2658432
Trực tuyến:   51
 
Hệ thống chính trị      >>Các phòng ban chuyên môn Cập nhập 20/10/2014     
 
   Phòng Văn hóa - Thông tin
 
 

 

I. Giới thiệu chung

Địa chỉ: Xã Thạch Bằng - Huyện Lộc Hà - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393 65 66 67

Email: phongvh.lh@hatinh.gov.vn

 

II. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng: Hồ Xuân Hải

Điện thoại: 0946.450.135

Email: haihx.lh@hatinh.gov.vn

 

III. Vị trí và chức năng

1.Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

 

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

A. Nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, Trung tâm thể dục thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng; các đại lý bưu chính, viễn thông, internet thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.

6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực dịch vụ văn hoá, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện; quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn, triển khai và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật; tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đơn cứu xét của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

10. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

11. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật (Cơ quan thường trực BCĐ các ngày lễ lớn; thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường trực Đoàn kiểm tra liên ngành các dịch vụ Văn hóa  huyện Lộc Hà).

 

B. Quyền hạn

1. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã - thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa, Thông tin.

2. Được quyền mời các ngành, đơn vị, xã - thị trấn, các tổ chức, cá nhân để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến chủ trương, quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách.

3. Được quyền kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ do Phòng quản lý.

4. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thầm quyền của Ủy ban nhân dân huyện (bằng các quyết định cụ thể).

5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức ngành Văn hóa, Thông tin.

 

 

Tags:  phong-van-hoa-thong-tin  In tin bài

Tin khác  

           Phòng Tài chính - Kế hoạch
           Phòng Giáo dục - Đào tạo
           Phòng LĐTB&XH
           Thanh tra huyện
           Phòng Tư pháp
           Phòng Nội vụ
           Phòng Y tế
           Phòng Tài nguyên - Môi trường
           Chi cục Thống kê
           Phòng NN&PTNT
           Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 

 
PHÓNG SỰ
Lộc Hà - Một miền di tích danh thắng
ÂM NHẠC
Xem thêm...
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
    Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015
    UBND huyện công bố đường dây nóng: 0393.651.004 DĐ: 0985.215.387
    Tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa II
    Tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa II
    Thông báo ngừng cấp điện (ngày 25, 27/6/2015)
    Thông báo về việc thả diều gần đường dây điện cao thế
    Thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 10/6

HÌNH ẢNH
Thắng cảnh Lộc Hà
Lộc Hà quê mới
DỰ BÁO THỜI TIẾT

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Phụ trách nội dung: Hồ Xuân Hải - Trưởng phòng VHTT huyện

Điện thoại: 0393.65.66.67 - Email: ublocha@hatinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.locha.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.